Algemene Voorwaarden Wegrafics bvba

De huidige op de website beschikbare versie van onze Algemene Voorwaarden is de enige versie die van toepassing is totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1

Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 1 dag na de plaatsing van de bestelling. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald. Afwijkende annuleringsvoorwaarden kunnen opgenomen worden in een contract met de klant.

Artikel 2

Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de Wegrafics bvba tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.

Artikel 3

De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door Wegrafics bvba op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Wegrafics bvba te vergoeden.

Artikel 4

De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan Wegrafics bvba worden gemeld. Na die termijn staat Wegrafics bvba enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover Wegrafics bvba de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt Wegrafics bvba uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

Artikel 5

Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is Wegrafics bvba niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van Wegrafics bvba is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan Wegrafics bvba worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. Wegrafics bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

Artikel 6

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Wegrafics bvba het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 7

Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft Wegrafics bvba het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 8

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbank van Hasselt gebracht worden.

Artikel 9

Wegrafics ‘Hosting Service’, ‘Domeinnaam’ en ‘Technische Ondersteuning Website’: deze worden steeds jaarlijks vooraf betaald en stilzwijgend verlengd. Deze verlenging wordt twee maanden voor het vervallen van de hosting en domein gefactureerd. Bij het niet betalen van deze verlenging zal de webhosting/domein maximaal één maand opgeschort worden tot betaling voldaan is. Na deze termijn komt de hosting en domeinnaam te vervallen.

Artikel 10

Wegrafics zal volgens termijn van de betreffende website-offerte deze website opleveren, onafhankelijk van de in deze offerte afgesproken termijn van levering beeldmateriaal en teksten door de klant. Volledige facturatie zal dan ook geschieden, ook al levert de klant niet tijdig zijn tekst- en beeldmateriaal. Facturatie door Wegrafics kan dus ook geschieden als de site offline is opgeleverd (dus technisch in orde zonder juist tekst- en beeldmateriaal).

Artikel 11

De Wegrafics privacyverklaring, waarvan de laatste geldige versie steeds terug te vinden is op onze website https://www.wegrafics.be, maakt integraal deel uit van onderhavige algemene voorwaarden. In deze privacyverklaring wordt onder andere uitgelegd hoe Wegrafics voldoet aan de GDPR wetgeving van 25 mei 2018, hoe Wegrafics omgaat met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten hieromtrent zijn. De klanten van wegrafics verklaren kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en verklaren hiermee akkoord te zijn door het plaatsen van een bestelling.